Aviacijos saugumo mokymai
Grįžti į pradžią


Taisyklės ir sąlygos
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Taisyklių galiojimas.
Šios taisyklės (toliau „Taisyklės“), Pirkėjui susipažinus ir patvirtinus varnele skiltyje “Susipažinau ir sutinku su paslaugų teikimo sutartimi ir sąlygomis” yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Šalims) privalomas teisinis dokumentas, kuris reglamentuoja Šalių tarpusavio santykius – teises, pareigas, atsakomybę bei paslaugų apmokėjimo sąlygas.
1.2. Užsakymų anketa ir asmens duomenų apsauga:
1.2.1. Užsakymų anketoje naudojami asmens duomenys ir naudojimo tikslai.
Norėdamas užsakyti UAB „Dialogus“ siūlomus mokymus, Pirkėjas užsakymo anketoje turi įvesti duomenis asmens, kuriam skirti mokymai. Pirkėjas įveda:
Vardą (asmens, kuriam skirti mokymai)
Pavardę (asmens, kuriam skirti mokymai)
El. pašto adresą, į kurį norima gauti prisijungimo duomenis mokymų išklausymui.
Telefono numerį, reikalingą operatyviai vykdyti komunikaciją tarp Pirkėjo ir Pardavėjo
Darbovietę (nurodoma įmonė, siunčianti darbuotoją aviacijos saugumo mokymams)
1.2.2. Pardavėjo įsipareigojimai saugoti asmens duomenis.
Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims. Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

 

2. Pirkėjo teisės
2.1. Pirkėjo teises apibrėžia šios Taisyklės ir LR 2001 m. rugpjūčio 17 d. ūkio ministro įsakymas  Nr. 258 
„Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklės“ ir kiti LR teisės aktai.
2.2. Pirkėjas turi teisę išklausyti mokymus neribotai kartų per 72 valandas nuo prisijungimo duomenų suteikimo.
2.3. Pirkėjas turi teisę, pirmą kartą neišlaikius egzamino, jį perlaikyti antrą kartą per 72 valandas nuo prisijungimo duomenų suteikimo. Prieš antrą laikymą pirkėjas gali dar kartą išklausyti visą ar dalį mokomosios medžiagos.

 

3. Pirkėjo įsipareigojimai
3.1. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti šios Svetainės ar joje talpinamo turinio jokiais komerciniais tikslais. Taip pat neatkurti, neišsiųsti, neperpublikuoti, neplatinti, neperduoti, nerodyti ir nekopijuoti jokios šioje Svetainėje talpinamos informacijos ar kitokio turinio nei rankiniu būdu, nei pasitelkus robotus, paieškos serverius, internetinių duomenų gavybos programas ar kitas automatizuotas priemones. 
3.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis turi informuoti apie tai Pardavėją el. paštu
admin@dialogus.lt.
3.4. Pirkėjas, naudodamasis http://mokymai.dialogus.lt svetaine,  įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

4. Pardavėjo teisės
4.1. Tais atvejais, kai Pirkėjas bando pakenkti svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis prisijungimu prie svetainės.
4.2. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

5. Pardavėjo įsipareigojimai
5.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis svetainės
http://mokymai.dialogus.lt teikiamomis paslaugomis.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja per 24 valandas darbo dienomis nuo paslaugos užsakymo apmokėjimo suteikti Pirkėjui prisijungimo duomenis mokymams išklausyti ir egzamino laikymui.

 

6. Mokymų kainos, atsiskaitymo tvarka ir terminai
6.1. Mokymų kainos svetainėje nurodomos litais su PVM.
6.2. Pirkėjas atsiskaito už mokymus 
pavedimu. Vykdydami užsakymą, Jūs galite pasirinkti atsiskaitymą bankiniu pavedimu. Užsakymo pabaigoje Jūs būsite informuoti kokią sumą ir į kokią sąskaitą turite pervesti. Pavedimą atlikti galima tiek internetu, naudojantis elektronine bankininkyste, tiek užsukus į bet kurio banko skyrių ir ten užpildžius pavedimo kvitą. Jeigu užsakymas neapmokamas per 48 valandas nuo užsakymo, tuomet jis panaikinamas.
6.3. Sąskaita-faktūra išrašysime el. paštu admin@dialogus.lt gavę Jūsų įmonės rekvizitus ir užsakymo numerį (-ius).

 

7. Egzamino laikymo tvarka
7.1. Egzamino metu naudotis informacijos šaltiniais, informacijos priėmimo ir perdavimo priemonėmis ir  kalbėtis su kitais asmenimis draudžiama.
7.2. Teorijos egzaminas išlaikomas, jei asmuo surenka ne mažiau kaip 80 proc. galimos balų sumos.
7.3. Atsakius į visus egzamino metu pateiktus klausimus arba pasibaigus egzamino laikui, asmeniui, laikiusiam egzaminą, iškart pateikiamas egzamino rezultatas. Asmuo nesupažindinamas su egzamino metu padarytomis klaidomis.
7.4. Egzamino laikymo metu ekrane visada matyti iki egzamino pabaigos likęs laikas, bendras egzamino klausimų skaičius ir klausimo, kurį mato laikantysis, numeris.
7.5. Vienam klausimui atsakyti skirtas laikas nėra nustatomas – skaičiuojamas bendras egzamino laikas, kuriam pasibaigus, egzaminas nutraukiamas ir skaičiuojami laikančiojo teisingai atsakyti klausimai.
7.6.  Egzamino metu nėra galimybės praleisti klausimo ir nepažymėjus atsakymo pereiti prie kito klausimo.
7.7.  Išlaikius egzaminą pateikiamas mokymų baigimą patvirtinantis pažymėjimas. Jį galima atsispausdinti iš karto arba išsisaugoti kompiuteryje.
7.8. Pabaigus mokymą, egzaminą galima laikyti du kartus.


8. Atsakomybė
8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje  pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia užsakymo formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
8.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims.
8.3. Pardavėjas nėra atsakingas, jei nuostoliai atsirado dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
8.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

 

9. Baigiamosios nuostatos
9.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.